Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op taal- en tekst opdrachten en daarnaast op de secretariële opdrachten, tenzij in de opdrachtovereenkomst hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1. Kwaliteit.

Kroonletters verplicht zich tot het leveren van werk in overeenstemming met de uitgebrachte offerte. Het werk zal in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn. Over de afwijkende schrijfwijze (bij taal en tekst opdrachten) van een beperkt aantal woorden kunnen vooraf afspraken worden gemaakt. Kroonletters is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de geleverde teksten.

2. Geheimhouding.

Kroonletters verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke inhoudelijke gegevens die als basisgegevens voor de tekst en het secretariële werk aan haar zijn verstrekt. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

3. Concepttekst en eenmalige herziening.

De offerte heeft betrekking op de levering van een concepttekst en eventueel eenmaal een herziening indien afgesproken met de opdrachtgever, tenzij expliciet meerdere herzieningen zijn overeengekomen. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht.

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal een aparte offerte worden gemaakt en de eventuele extra kosten zullen worden doorbelast.

5. Wijzigende omstandigheden.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever een opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Kroonletters niet verplicht de teksten die nog niet klaar zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

6. Overmacht.

Ingeval van overmacht zal Kroonletters daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende meer dan twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In het geval van correctie- of redactiewerk is de opdrachtgever verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en daarvoor te betalen. Bij schrijfopdrachten of onderzoeksopdrachten geldt deze verplichting niet.

7. Betaling.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Kroonletters aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Kroonletters is aangegeven. Kroonletters is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.